bip.gov.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Wojewódzki Szpital Bródnowski

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 592)

Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ
03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
Tel:022/326 58 00, fax: 326 58 99

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w ramach dyżurów lekarskich pełnionych w Zakładzie RTG i Tomografii Komputerowej w zakresie rentgenodiagnostyki i tomografii komputerowej w siedzibie Szpitala przy ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na cały zakres świadczeń zdrowotnych. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego oferenta spowoduje odrzucenie każdej z nich. Propozycje rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą rozpatrywane.

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będzie zawarta na okres min. 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia jednak nie dłużej niż na 24 miesiące. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi z dniem 01.12.2009 roku.

Dokumenty konieczne do przygotowania i złożenia oferty:
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami, można uzyskać nieodpłatnie w sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w dniach 19 - 22 października 2009r., w godz. 10.00- 14.00, lub pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ www.szpital-brodnowski.waw.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Małgorzata Styczyńska Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

tel: 326 58 00 fax: 326 58 99

miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa blok A pok. 23 do dnia 04.11.2009r do godz. 9.00 Otwarcie ofert nastąpi 04.11.2009r. r. o godz. 10.00
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu.

W toku postępowania konkursowego, lecz przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent ma prawo złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

Załączniki:

userfiles/file/rtg/Szczegolowe_warunki_konk_ofert_SWKO.doc

userfiles/file/rtg/Zalacznik_Nr_1_do_SWKO_oferta.doc

userfiles/file/rtg/Zalacznik_Nr2_do_SWKO.doc

userfiles/file/rtg/Zalacznik_nr_3_do_SWKO.doc

userfiles/file/rtg/Zalacznik_nr_4_do_SWKO.doc

userfiles/file/rtg/Zalacznik_nr_5_wz%C3%B3r_umowy.doc

userfiles/file/rtg/Zalacznik_Nr_2_do_umowy_koordynator.doc

userfiles/file/rtg/zal_nr_3_i_4_do_umowy.xls

Opublikował: Rafał Kowalewski
Publikacja dnia: 26.10.2009
Dokument oglądany razy: 1642